ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ စြန္းေဂၚရွန္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 28, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာစြန္းေဂၚရွန္းသည္ ယေန႔ညေန (၃) နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် က်န္ေနခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္  နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။