ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးလာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Jul 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဇူလုိင္လ ၅ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Fillippo Grandi သည္ ယေန႔ညေန (၄) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရိွ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးနွင့္ နယ္စပ္ေဒသရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ုိးမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ UNHCR တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္ရိွသည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈ၏ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားနွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ လက္ရိွတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လတ္တေလာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ား၊ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔တုိ႔၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေအာင္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပး ေနမႈမ်ားနွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမုိပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအျပင္ နုိင္ငံတကာဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ပုိမုိအားေကာင္းလာနုိင္ေစေရးဆုိင္ရာ Capacity Building သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ နွစ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တဲြ ေနထုိင္နုိင္ေရးနွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္နုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆုိပါေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္နွင့္ တာ၀န္ရိွ သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။