နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀၃၀ ခ်ိန္ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ အစည္း အေဝးသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္  နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္းႏွင့္ရန္ကုန္) တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမွုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ  ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

          အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မူဝါဒ (၄) ရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ (၇) ရပ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၈) ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္ (၂၄) ဦး ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္ (၃၃) ဦး ျဖင့္လည္းေကာင္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းထားၿပီးျဖစ္၍ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို နိုင္ငံေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ဟူေသာ အျမင္ (၄) ျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိထားရန္ လိုေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးကို အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒအျဖစ္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံးသည္ ျမန္မာဆို သည့္စိတ္ဓါတ္ကို ေမြးျမဴ၍ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား  ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဦးစီးဌာနအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း (၆၇၅) ခုကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း (၂၇၅) ခုကိုလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ေအာင္ျမင္မွုမ်ား၊ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ အျပန္အလွန္နားလည္မွု၊ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမွုတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုသိရွိနိုင္ရန္ ယခုလိုလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအားလုံး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္ လည္းလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအေပၚ ေစတနာထား၍ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မွုဆိုင္ရာ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္တစား ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္လိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမွုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက မိမိတို႔ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအလိုက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွုအေျခအေနကို ရွင္းလင္း တင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအရည္အေသြးျပည့္မီစြာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကြင္းဆင္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္းႏွင့္ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမွု သက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပပါ သည္။

          တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ယေန႔ညေနပိုင္း၌ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။