နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Sep 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္

    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ သည္ (၁၅-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား  လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၆၂၆၇.၁၁၄) သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္း၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး လုပ္ငန္း၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ား အား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။