ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လာေရာက္ေတ

by Thinmbadm1n / Feb 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Paw R.Seger သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 26, 2017 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္    Mr. Domenico Scalpelli သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2016 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာန လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေရးရာဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Miroslaw Jenca  သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Food Assistance Programme အေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 07, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၇ ရက္

Pages