၀န္ႀကီးဌာန websites

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
 
 မီးသတ္ဦးစီးဌာန

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕

 ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး
 
လႊတ္ေတာ္ရံုး
 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး
 
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား
www.mrtv.gov.mm/
 
 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန
သာသနာေရးဦးစီးဌာန
 
အႏုပညာဦးစီးဌာန

www.fineartsdepartment.gov.mm/

 

အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္
www.nlm.gov.mm/
 
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
www.mcit.gov.mm
မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
www.myanmarrtad.com
ျမန္မာ့မီးရထား
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း
ျမန္မာ့ေရေၾကာင္း
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
သတၱဳေရးရာဌာန
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုေျပေရးဦးစီးဌာန
www.dryzonegreening.gov.mm/

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
www.ecd.gov.mm/

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

www.myanmatimber.com.mm

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
 
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန

 

There is currently no content classified with this term.