ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး

၀န္ႀကီးဌာနသတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား