နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား JICA ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) စီမံကိန္းမွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Dr. Minoru Yoshida လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 01, 2016 / comments

     နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Dr. Minoru Yoshida အား ယေန႔နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ Chief Advisor ျဖစ္သူ Dr. Minoru Yoshida မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွု ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Mid-Term Evaluation Mission အဖြဲ႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ အစီအစဥ္၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။