ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းပူးတြဲညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 25, 2016 / comments

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္

 

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ပူးတြဲကာလ၀က္ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ စီမံကိန္းပူးတြဲညွိနႈိင္းေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရာဟိုတယ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ စီမံကိန္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အကဲျဖတ္သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ပူးတြဲကာလ၀က္ အကဲျဖတ္မစ္ရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္း၏ ရလဒ္မ်ား၊ သံုးသပ္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ စီမံကိန္းမူေဘာင္ပံုစံ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။

          ပူးတြဲကာလ၀က္ အကဲျဖတ္မစ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ သံုးသပ္အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမူေဘာင္ပံုစံ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) စီမံကိန္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ရံုးခ်ဳပ္မွ Senior Advisor Mr. Masanobu KIYOKA တို႔မွ ပူးတြဲကာလ၀က္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ Meeting Minutes အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ JICA ျမန္မာရံုးမွ Representative ျဖစ္သူ Ms. Noriko SETO မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏုိင္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအား ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းလံုေက်ာ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ စီမံကိန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ JICA ရံုးခ်ဳပ္မွ ကာလ၀က္အကဲျဖတ္မစ္ရွင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ Ms. Tomoko Kitani ႏွင့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔၀င္ မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာ JICA ရံုးမွ Representative ျဖစ္သူ Ms. Noriko SETO၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) JICA စီမံကိန္းမွ ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတြဲဖက္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပို္င္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပို္င္း) ရွိ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္၊ လားရိႈးခရိုင္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၄၁) သန္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ တုိးျမွင့္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။