ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ စီမံကိန္းပူးတြဲ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 25, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၅

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္စီမံကိန္း ပူးတြဲညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးအား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

          အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ JICA ျမန္မာ႐ုံးမွ Senior Representative ျဖစ္သူ Mr. Kotaro NISHIGATA တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို စီမံကိန္းမွ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ အသီးသီးမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          အစည္းအေဝးသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ႏွင့္ စီမံကိန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္၊ လားရိႈးခရိုင္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၄၁) သန္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ တိုးျမႇင့္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။