နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲနုိင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) အတြင္းရိွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲနုိင္သည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားလုိက္ပါ လ်က္ (၂၁-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၄-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ခရုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး(မိတၳီလာ)နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) အတြင္းရိွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္နွင့္ အဖြဲ႔သည္ ခရုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး (မိတၳီလာ)၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ျပီးေနာက္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဆင္ေတာင္ေက်းရြာရိွ နွစ္ထပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးနုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာက္ဂူ-ထမင္းေပါင္း-ေက်ာက္မီးခတ္-မရင္းကုန္း (၆/၁)မုိင္အနက္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃/၀)မုိင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဂူ-ေနာင္ရုိးလမ္း (၁၀/၀)မုိင္ရိွသည့္အနက္ (၅/၀)မုိင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဂူ-ေနာင္ရုိး (၂၂/၀)မုိင္အနက္ က်န္ရိွသည့္ (၁၅/၀)မုိင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ျခင္းလုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ ဆုိက္ေခါင္ေဘလီတံတား (၂၀၀)ေပ၏ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်ာက္ခ်ျခင္း (၃၀၀) ေပလုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေနာင္၀ုိး-ညဥ့္စဥ္ေျမလမ္း(၂/၀)မုိင္အား ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေနာင္၀ုိး-ညဥ့္စဥ္လမ္းေပၚတြင္ လုိအပ္ေသာ(၁၂)ေပ၊ (၁၄)ေပနွင့္ (၃၀)ေပ ကြန္ကရစ္တံတား (၃)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ျပီး လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္နွင့္အဖြဲ႔သည္ ကေလာၿမိဳ႔နယ္၊ သီေခါင္ေက်းရြာ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ျပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ပင္းတယၿမိဳ႔နယ္၊ ေဖာင္းျပား-ေျမနီကုန္း-ေတာင္ခၽြန္း-၀ါးျပားလမ္း (၃/၀)မုိင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား လည္းေကာင္း၊ မုိင္းအင္ေက်းရြာ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေရႊပုထုိး-ေနာင္သေခါ-အင္လံု (၃/၀)မုိင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေရွာ္ပင္-လင္းေလအင္း (၂/၄) မုိင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း၊ သရက္ကုန္း(ေတာင္)ေက်းရြာ (၁၀/၀)မုိင္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။