နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံက

by Thinmbadm1n / Jul 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းတြဲဖက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပထမအႀကိမ္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

          အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းသားမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ၾကပါသည္။

          အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘိန္းသမိုင္းေၾကာင္း၊ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံ သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါသင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ JICAျမန္မာ႐ုံးမွ Representative Ms. Noriko SETO၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) JICA  စီမံကိန္းမွ ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းသား/သူ (၁၂) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းအား ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔ထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။