ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား JICA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၃၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Advisory Mission Leader ျဖစ္သူ Mr. Minoru YOSHIDA ႏွင့္ JICA (ျမန္မာ) ႐ုံးမွ Coordinator ျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္ႀကီးတို႔အား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

          ေတြ႕ဆုံစဥ္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္း (Alternative Development Training) ကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ JICA ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စီမံကိန္းကိစၥရပ္မ်ားတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။