နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမ

by Thinmbadm1n / Nov 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာလ ၆

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္ သက္တမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္း အၿပီးသတ္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမစ္ရွင္ (Terminal Evaluation Mission) ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေန၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ စီမံကိန္း ပူးတြဲညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (JCC Meeting) အား ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမရဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည္။

          အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ JICA ျမန္မာ႐ုံးမွ Senior Representative ျဖစ္သူ Mr. Kotaro NISHIGATA တို႔က အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Terminal Evaluation Mission အဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိမႈ (Relevance)၊ အက်ိဳးရွိမႈ (Effectiveness)၊ ထိေရာက္မႈ (Efficiency)၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (Impact)၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈ (Sustainability) စသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ က႑အလိုက္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အစည္းအေဝးသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။