နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား JICA မွ ကာလ၀က္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္မႈမစ္ရွင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ Mr. Akihiro MOCHIZUKI လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 07, 2016 / comments

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၏ ကာလ၀က္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ မစ္ရွင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ Mr. Akihiro MOCHIZUKI အား (၇-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ JICA မွ ကာလ၀က္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္မႈ မစ္ရွင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ Mr. Akihiro MOCHIZUKI မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ အက်ဳိးရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေန၊ စီမံကိန္းမူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရရွည္ တည္တံ့ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။