နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား WFP မွ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Naoe Yakiya ႏွင့္ TPAမွ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA KYOKO တို႔မွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Aug 11, 2016 / comments

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္

              နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား WFPမွ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Naoe Yakiya ႏွင့္ TPAမွ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA KYOKO တို႔မွ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္ႏွင့္ (၁) နာရီအခ်ိန္တို႔တြင္ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

              ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ WFP ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေန သည့္ ေရေဘးသင့္ေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔၌ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈ အေျခအေန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ရွိသည့္ IDPမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အေျခအေန၊ WFP မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မစ္ရွင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမွု ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔အၾကား ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။

              ဆက္လက္၍  TPA မွ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA KYOKO ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့လူသားအဖြဲ႕အစည္း (TPA) တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေန၊ လက္ရွိစီမံကိန္းအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးျပဳမႈအေျခအေန၊ ယခင္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အင္းေလးေဒသ ေသာက္သုံးေရ စီမံကိန္းအား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ အေျခအေန၊ စီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမွု အေျခအေနႏွင့္ နည္းပညာျပန႔္ပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမွ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိသည့္ ၾသဂဲနစ္သီးႏွံမ်ားအား ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုဝင္ေငြ တိုးပြားရရွိေစေရးအတြက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်မွု အေျခအေန မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။