နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏုိင္ (JICA) ႐ံုးခ်ဳပ္မွ Senior Advisor ျဖစ္သူ Mr. Naomichi MUROOKA အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Sep 12, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂  ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တို္င္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏုိင္သည္ (၁၂-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႐ံုးခ်ဳပ္မွ Senior Advisor ျဖစ္သူ Mr. Naomichi MUROOKA အား နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအား ေထာက္ပ့ံ ကူညီေပးရန္အတြက္ ေဒသတြင္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။