ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွ ဇာဒက္ႀကီး ကၽြန္းပါတ္လမ္း သြားေရာက္စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Apr 18, 2014 / comments

"နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွ (၁၈-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ဇာဒက္ႀကီး ကၽြန္းေဖာက္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ား ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆး"