နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား Melteser International မွ Programme Coordinator လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Oct 26, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား Melteser International မွ Programme Coordinator ျဖစ္သူ ဦးမင္းႏုိင္ဦးမွ (၂၆-၁၀-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ Melteser International မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေပါင္းစည္းစီမံကိန္းအတြက္ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။