ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ပထမအႀကိမ္ စီမံကိန္း ပူးတြဲညွိႏိွဳင္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 29, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္ေမ ၂၉

   နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႕ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ပထမအႀကိမ္ စီမံကိန္း ပူးတြဲညွိႏွိဳင္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အား ယမန္ေန႕ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီတြင္ေနျပည္ေတာ္ အမရာဟုိတယ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ စီမံကိန္း အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း စားသုံးသီးႏွံမ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕ ၀င္ေငြရသီးႏွံမ်ား၊ ေခတ္မွီ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးျပဳ ေစမည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္း အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ ထည့္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၄၁) သန္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္မဲ၊ မူဆယ္ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ေဒသမ်ား၌ (၅) ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ေစ်းကြက္၀င္ ၀င္ေငြရ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ က်ဆင္းေရးကိုေရရွည္ထိန္းထားေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ ခ်ေရးတို႕အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္း၍ တက္ညီလက္ညီေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလိုေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။

   ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (Japan International Cooperation Agency) မွ Senior Representative ျဖစ္သူ Mr. Akihito Sanjo မွ ယခု စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ယခင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစားထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဘိန္းအစားထိုးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ၀င္ေငြရသီးႏွံ မ်ိဳးစုံႏွင့္ အျခား၀င္ေငြရ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ပါ၀င္လ်က္ေစ်းကြက္ရ သီးႏွံေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ား၏ အဓိက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ၿပီးေနာက္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဆက္လက္ကူညီ ပံ့ပိုးသြားရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႕ကို ေဆြးေႏြးျပီး ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ရွိမည့္ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရုံးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွမွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း၊ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘ၀မ်ားျမင့္မားတိုးတက္ၿပီးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီးေန႕လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႕ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သူ၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန ဦးစီးဌာန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား အနၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ မွ Senior Representativeျဖစ္သူ Mr.Akihito Sanjo၊ JICA စီမံကိန္းမွ ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။