နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (GIZ) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ External Consultant Ms. Birgit Kundermann လာေရာက္ေတြ႕ဆု

by Thinmbadm1n / May 06, 2016 / comments

၂၀၁၆ ေမ ၆ ေနျပည္ေတာ္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (GIZ) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ External Consultant Ms. Birgit Kundermann သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (GIZ) မွ ဂ်ာမနီနိုင္ငံအစိုးရ၏ ထည့္၀င္ေငြ ယူရို (၄.၉) သန္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရဖူလုံမွုရွိေစေရး စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခအေနႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။