ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံက

by Thinmbadm1n / Jul 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ စီမံကိန္းပူးတြဲ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 25, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၅

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ဇြန္ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၁း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားတြင္ ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္            

            နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲႏိုင္က ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား WFP ၏ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Naoe Yakiya လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 07, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ ဒုတိယဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Naoe Yakiya သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

JICA ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) စီမံကိန္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေဝမၽွျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္             

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား SDC မွ Minister , Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ျဖစ္သူ Ms. Carine Carey လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 07, 2017 / comments

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏                  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)  မွ Minister, Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ျဖစ္သူ Ms. Carine Carey သည္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္             

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ (၂၉-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္တိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားအတြက္ ရိကၡာမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Feb 05, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ 

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္တိုင္းရင္းသားမိသားစု မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ရိကၡာမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ 

Pages