ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမ

by Thinmbadm1n / Nov 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာလ ၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား JICA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၃၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Advisory Mission Leader ျဖစ္သူ Mr. Minoru YOSHIDA ႏွင့္ JICA (ျမန္မာ) ႐ုံးမွ Coordinator ျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္ႀကီးတို႔အား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ ထိုင္းနိုင္ငံ National Security Council မွ Acting Deputy Secretary General ျဖစ္သူ Mr. Danai Moosa ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္  ဇူလိုင္ ၁၀

              နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးေကာင္စီ (National Security Council-NSC) မွ Acting Deputy Secretary General ျဖစ္သူ Mr. Danai Moosa ႏွင့္အဖြဲ႕အား  ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ႏွင့္ Deputy Director တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ျဖစ္သူ Dr. Akira Kamidohzono ႏွင့္ Deputy Director ျဖစ္သူ Mr. Kota SAKAGUCHI တို႔အား (၂၈-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 21, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၂

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol အား  ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 20, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အား (၂၀-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

JICA အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 07, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၇

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲနုိင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) အတြင္းရိွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲနုိင္သည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားလုိက္ပါ လ်က္ (၂၁-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၄-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ခရုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး(မိတၳီလာ)နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) အတြင္းရိွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးရဲနိုင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးရဲနိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၂-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၅-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ Terra People Association (TPA) ၏ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyokot အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyokot သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၄:၃၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Pages