ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyoko လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyoko သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၃:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

BAJ အဖြဲ႕မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္း (၁၀၀) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း၏ပဥၥမႏွစ္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာအစည္းအေဝး က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆

လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အသက္ေမြဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးျခင္း စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ရလဒ္ဘုတ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Sep 21, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ အား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ Representative ျဖစ္သူ Ms. Noriko SETO လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၁၈ရက္

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ Representative ျဖစ္သူ  Ms. Noriko SETO အား (၁၈-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံက

by Thinmbadm1n / Jul 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ စီမံကိန္းပူးတြဲ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 25, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၅

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ဇြန္ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၁း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားတြင္ ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္            

            နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲႏိုင္က ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား WFP ၏ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Naoe Yakiya လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 07, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ ဒုတိယဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Naoe Yakiya သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Pages