နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လမ္းတံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပၿပီးစီး

by Thinmbadm1n / May 12, 2017 / comments

ေတာင္ႀကီး ၊ ေမလ    ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္-လြယ္ထြဲ-ထီရီး ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၄/၀) မိုင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၁၂-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းလြယ္-ပါပန႔္-ထမ္းဘုရား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃/၀) မိုင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း အဆိုပါလမ္းမ်ား၌ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းေဇာ္မိုး၊  လႊတ္ေတာ္ကိုလ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းေဇာ္မိုးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္လမ္းအား လိုက္လံၾကည့္ရွု စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္မွ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ေက်းရြာျပည္သူလူထု ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ၊ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြ စုစုေပါင္း  ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ (၅၂၇၉.၆၂၈) သန္းျဖင့္  လမ္း/တံတား၊ ေရရရွိေရး၊    လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊  သာသနာေရးစသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလၽွက္ရွိရာ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္-လြယ္ထြဲ-ထီရီး ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္း(၄/၀) မိုင္ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ (၃၃၆.၄၈၄) သန္း ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆီဆိုင္-လြယ္ထြဲ-ထီရီး ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၄/၀) မိုင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၂) အုပ္စု၊ ေက်းရြာ (၁၇) ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု         (၁၉၉၇) စုႏွင့္ လူဦးေရ (၁၀၃၅၄) တို႔အားလည္းေကာင္း၊   ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းလြယ္-ပါပန႔္-ထမ္းဘုရား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃/၀) မိုင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္  ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စု ၊ ေက်းရြာ (၇၂) ရြာ ၊ အိမ္ေထာင္စု (၇၈၃၅) စုႏွင့္ လူဦးေရ (၃၁၃၄၅) ဦး တို႔၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ အထူး၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းလြယ္-ပါပန႔္-ထမ္းဘုရား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃/၀) မိုင္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းအား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ (၂၅၀.၃၃၅) သန္းႏွင့္ လမ္းေရရွည္ ခိုင္မာစြာအသုံးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ကတၱရာ (၅၁) တန္ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္မွုျဖင့္ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။