ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရျပည့္၀ေစေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Sep 29, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္

ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ (က) စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရျပည္၀ေစေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ခန္႔မွန္းျခင္း၊ (ခ) သုေတသနလုပ္ရန္ တိုင္းတာသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ (ဂ) စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အေျခအေနကို တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္း၊ (ဃ) SPSS Software အသံုးျပဳ၍ တုိင္းတာရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ျခင္း၊ (င) ပထ၀ီ၀င္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္၊ ကမၻာရွိတည္ေနရာျပ စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းသင္တန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားအနက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရျပည့္၀ေစေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းအား (၂၈-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၉-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီမွ (၁၁း၃၀) နာရီအထိ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ Programme Officer ျဖစ္သူ ဦးေသာင္းေဌးမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ံုးမွ ၀န္ထမ္း (၁၀) ဦး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း (၂၅) ဦး၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း (၁၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။