နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Nov 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္         

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား  လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးက မိမိတို႔ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အဦ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မွီေအာင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ယခုလိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက ဦးစီးဌာနမ်ား၏ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္နိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ ႀကီးၾကပ္နိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း မွတ္တမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုနိုင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ႀကိဳးစားသင္ၾကားသြားၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းအား နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း သင္တန္းသား (၃၄) ဦးအား ဝန္ႀကီးဌာနရွိ အေတြ႕အၾကဳံရွိၿပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ရက္သတၱ (၂) ပတ္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။