အျခားသတင္းမ်ား

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရိကၡာမ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္        

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္             

ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး ဘက္စုံေဒသႏၲရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊   ဇန္နဝါရီလ     ရက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္၊

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ မိတၳီလာခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသီဟေဇာ္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီး ေထာက္ပ့ံေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီးအား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔မြန္းလြဲ (၃) နာရီအခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (စစ္ေတြ) ၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 22, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (စစ္ေတြ) ၌ (၂၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးအား က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝ GERT မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2017 / comments

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝအား နည္းပညာသုေတသနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕ (GERT) မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြသည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Nov 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္         

Pages