အျခားသတင္းမ်ား

ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးလုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ရက္             

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Mar 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္

ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္ရက္ေၾကျငာျခင္း

by Thinmbadm1n / Mar 05, 2017 / comments

ပင္းတယ၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု/ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္             

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရိကၡာမ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္        

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္             

ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး ဘက္စုံေဒသႏၲရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊   ဇန္နဝါရီလ     ရက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္၊

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ မိတၳီလာခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသီဟေဇာ္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲပါသည္။

Pages