အျခားသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝ GERT မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2017 / comments

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝအား နည္းပညာသုေတသနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕ (GERT) မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြသည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Nov 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္         

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးအား JICA မွ Mid-term Evaluation Mission အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Dr. KITANI ႏွင့္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္

GIS နွင့္ GPS စနစ္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳ၍ ႀကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္းျဖင့္ Baseline Data အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Oct 31, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ စာေပပရိယတၱိသင္ၾကားလွ်က္ရွိသာ တုိင္းရင္းသား/တုိင္းရင္းသူ သာမေဏ၊ သီလရွင္၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲမ်ားႏွင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Oct 28, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Oct 02, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္         

ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရျပည့္၀ေစေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Sep 29, 2016 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရက္တိုသင္တန္းဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Sep 05, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္         

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား တန္ဂို (Tango) ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Aug 30, 2016 / comments

ေနျပည္တာ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးအား ကုလသမဂၢကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ၏ Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) စီမံကိန္းအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ တန္ဂို (Tango) ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမွ International Evaluator ျဖစ္သူ Ms.

ရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႕ထားျခင္း

by Thinmbadm1n / Dec 12, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္

      နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသနွင့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၂) ဦးအား ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာမ်ားသို႔ တိုးျမွင့္ခန္႕ထားလိုက္သည္။

Pages