ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ဝိဇာတမဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္လႉျခင္းႏွင့္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းတို႔သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 20, 2016 / comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦးသည္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စား ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ (၆၈)ႏွစ္ ေျမာက္ ဝိဇာတမဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ သံဃာေတာ္အပါး (၁၁၀၀၀) ဆြမ္းကပ္လႉျခင္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရး သင္တန္း ေက်ာင္း (ဘားအံ၊သထုံ)၊  နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈ ပညာသင္တန္းေက်ာင္း(ဘားအံ)၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ)ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိပၹဴးေတာင္ ပရဟိတေက်ာင္းတို႔သို႔ (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၃-၇-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။