ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) သင္ၾကားေနမႈအား သြားေရာက္စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Aug 30, 2014 / comments

"နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစံေရႊေအာင္မွ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ုပ္စက္ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) သင္ၾကားေနမႈအား သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္"