နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေသာက္သံုးေရမ်ားလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / May 11, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ေမ (၉) ရက္တြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပုပၸါးကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ပုပၸသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာတို႔သို႔ ေရဂါလန္ (၂၀၀၀) စီ၊ ေမ (၁၁) ရက္တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ဇီးရိုင္းေက်းရြာသို႔ ေရဂါလန္ (၂၀၀၀) ႏွင့္ ေတာင္သာေက်းရြာသို႔ ေရဂါလန္ (၆၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ (၁၂၀၀၀) ကို ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          အလားတူ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ကလည္း ဂါလန္ (၈၀၀) ဆံ့ ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ငါ့တေရာ္ဘူတာရြာသို႔ ေမ (၁၀) ရက္တြင္ ေရဂါလန္ (၈၀၀)၊ ေမ (၁၁) ရက္တြင္ ရြာသစ္ရြာသို႔ ေရဂါလန္ (၈၀၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္ကလည္း ေမ (၉) ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေျမာက္ရြာသို႔ ေရဂါလန္ (၈၀၀)၊ ေမ (၁၀) ရက္တြင္ ထန္းေတာရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရဂါလန္ (၁၆၀၀)၊ ေမ (၁၁) ရက္တြင္ ထန္းေတာရြာသို႔ ေရဂါလန္ (၃၂၀၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ (၇၂၀၀) ကို လွဴဒါန္း ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ မိုးမက်မီကာလအထိ ေရရွားပါးသည့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ေရလွဴဒါန္း ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။