နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေသာက္သုံးေရ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလံ(၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ဇီးရိုင္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၆၀၀၀၊ ၆-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုပၺသိရီၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ၇-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ေက်းရြာသို႔ ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ ၁၄၀၀၀ အား ေရလွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်ကာလအထိ ေရရွားပါးေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ေရလွဴဒါန္း ျဖန႔္ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။