နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန GIS အေျခခံသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးႏွင့္ ခရိုင္႐ုံးမ်ားမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း (၁၃)ဦးတို႔အား ပထဝီေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ (GIS) အေျခခံသင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါသင္တန္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          ေရွးဦးစြာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္ဖုန္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ သင္တန္းစာ ေတြကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ၊ သုံးသပ္ေလ့လာမႈစတာေတြကို ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေခတ္စနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္တဲ့ သင္တန္းျဖစ္သလိုဌာနအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္း သားမ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးလိုက္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ႀကိဳးစားေလ့လာ သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးစိုင္းထြန္းညိဳမွ (GIS) စနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့သည္။

          အဆိုပါ (GIS) အေျခခံသင္တန္းအား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ (GIS) ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ ဝန္ထမ္း (၅) ဦးတို႔မွ (၁၀-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၈-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ အေျခခံသင္တန္းကာလ ၿပီးေျမာက္သြားပါကလည္း အဆင့္ျမင့္သင္တန္း အျဖစ္ (WFP) မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက (၂၀-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၆-၇-၂၀၁၇) ရက္အထိ (GIS) အေျခခံသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူ (၁၃) ဦးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း (၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈) ဦးတို႔အား သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။