စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ၊ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႀကိဳးတံတားတစ္စင္း ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအား သတင္းမွန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Jul 31, 2017 / comments

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ နန္းပင္ေခ်ာင္းႏွစ္ခုဆုံရာတြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ (၁၀၅၉) သိန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္ဒုတ္ႀကိဳးတံတားမွာ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ ညပိုင္းက ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါတံတားမွာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တံတားျဖစ္ေၾကာင္း Social Media Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့လ်က္ရွိပါသည္။

          နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္  သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ခံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

          အဆိုပါ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ကဗၺည္းေမာ္ကြန္း ေရးထိုးေဖာ္ျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းအားလုံးအေပၚ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Logo ကိုသာ တပ္ဆင္ ေရးထိုးထားသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အဆိုပါ Logo ကို ေတြ႕ရွိပါက နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း (နတလလုပ္ငန္း) ဟု အထင္အျမင္လြဲမွားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

          လတ္တေလာ Social Media Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီး ေလးလခန႔္အၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းေရတိုက္စား၍ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ အင္ဒုတ္ႀကိဳးတံတားမွာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ခံႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းမွန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။